کروکی

مدارک مورد نیاز تاسیس داروخانه

 

۱- کپی مجوز تاسیس و تمدید مجوز

۲-  کپی کارت ملی و شناسنامه

۳-مهر نظام

۴-حضور موسس و مشاوره حضوری الزامی است

 

 

مدارک مورد نیاز جابجایی داروخانه

۱- کپی پروانه تاسیس

۲- سربرگ داروخانه

۳- مهر نظام و مهر داروخانه

۴- حضور موسس الزامی است

 

 

مدارک مورد نیاز تبدیل وضعیت داروخانه

 

۱-کپی پروانه تاسیس

۲-  سربرگ داروخانه

۳- مهر نظام و داروخانه

۴- حضور موسس الزامی است