1

الزام مشمولین به ثبت کارتخوان در سامانه مالیاتی تا ۳۰ بهمن/ بخشودگی جرائم مالیاتی مشمولینی که در مهلت مقرر ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری انجمن داروسازان تهران ( آیفا تهران )، این تفاهم نامه به منظور تسریع و ایجاد هماهنگی های لازم جهت اجرای کامل مفاد بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398  کل کشور و نیز تبصره (2 ) ماده ( 169 ) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور در تاریخ 28 دی ماه 98 به شرح ذیل منعقد گردید:

1 –  سازمان نظام پزشکی کشور به منظور اجرای بند ( ی ) تبصره  ( 6 )  قانون بودجه 1398 کل کشور با استفاده از کلیه ظرفیت ها و تمهیدات قانونی و حرفه ای از جمله مواد 2 و 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آن دسته از مشمولین بند مذکور که تاکنون موفق به ثبت پایانه های فروشگاهی  ( کارتخوان بانکی ) خود برابر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور نشده اند تاکید به اجرای قانون نموده و حداکثر تا تاریخ 30 بهمن ماه 98 نسبت به انجام ثبت نام به شرح فوق اقدام نمایند.

2 – سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اعمال حداکثری  تشویقات و تسهیلات قانونی  ( از جمله بخشودگی جرائم مالیاتی ) برای مشمولینی که تا مهلت مقرر در بند  ( 1 ) این تفاهم نامه پایانه های فروشگاهی  ( کارتخوان بانکی ) را نصب و مورد استفاده قرار داده اند اقدام نماید.

3- سازمان نظام پزشکی کشور موظف است حسب قانون با مشمولینی که ظرف مهلت مقرر در بند ( 1 ) این تفاهم نامه، به تکلیف قانونی خود مبنی بر نصب و راه اندازی پایانه های فروشگاهی  ( کارتخوان بانکی )  اقدام ننموده اند، بر اساس لیست اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور اعمال قانون نماید.

4 – سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به مشمولینی که ظرف مهلت فوق الذکر به تکلیف قانونی مندرج در بند  ( 1 ) این تفاهم نامه اقدام ننمایند ضمانت اجراهای موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم،  حقوقی و مالیاتی را وفق مقررات قانونی اعمال می نماید.

– این تفاهم نامه در 4 بند تنظیم و بین طرفین تبادل گردید.

– این تفاهم نامه به امضای دکتر پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و دکتر ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور رسیده است.

 

انتهای پیام/ن