مدارک مورد نیاز معرفی مسئول فنی جهت موسس جدید

مدارک مورد نیاز معرفی مسئول فنی جهت موسس جدید

 

 

1- افرادی که در حال حاضر همزمان با شیفت معرفی شده در داروخانه ای مشغول به فعالیت هستند رونوشت استعفا نامه خود را که در سر برگ داروخانه با تایید موسس ، مهر  ، امضا و  در HIX بارگذاری شده به همراه تصویرپروانه مسئول فنی .

2- تصویر پروانه دائم داروسازی ( در صورت نداشتن پروانه دائم یکی از مدارک پایان طرح یا معافیت از طرح یا شروع به طرح الزامی است)

3-تکمیل فرم معرفی نامه مسئول فنی موسس جدید

4-تکمیل فرم تعهدنامه مسئول فنی موسس جدید

5-تصویر صفحه اول شناسنامه در صورت توضیحات صفحه آخر

6- تصویر دوطرف کارت ملی

7- تصویر دوطرف کارت پایان خدمت

8- گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی (در صورت نداشتن گواهی تشخیص صلاحیت ارائه نامه سوء پیشینه و عدم اعتیاد الزامی است و معرفی از طرف انجمن انجام می گردد.)

9- تصویر گواهی نهائئ بازآموزی باتوجه به قانون آموزش مداوم گروه پزشکی(در صورتی که 5 سال تمام از  تاریخ فراغت از تحصیل گذشته باشد)

10- تصویرآموزش قوانین و مقررات مربوطه( در صورت نداشتن گواهی ارائه تعهد و ثبت نام و گذراندن دوره الزامی می باشد)

11- چهار قطعه عکس سه درچهار

12- قراردادخریدخدمتی براساس قانون کار ممهوربه مهرانجمن داروسازان تهران(به قسمت فرم ها بخش قرارداد جدید مراجعه شود)

13- تصویر دوطرف کارت نظام پزشکی